CIF holder Generalforsamling 22 April 2017

Forvarsel til Generalforsamling 2017.

Ifølge foreningens vedtægter skal alle medlemmer forvarsles senest 2 måneder før GF.
Generalforsamling 2017 afholdes lørdag d. 22. april.
Sted: Vil foreligge ca. 1 måned før afholdelse og, bliver nævnt i den senere fremsendte invitation.

Generalforsamlingen afholdes med følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
a. Valg af formand (lige år)
b. Valg af kasserer (ulige år)
c. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
e. Valg af kasserersuppleant samt 0- 2 suppleanter (hvert år)
7. Valg af revisor samt suppleant for denne (vælges hvert år)
8. Eventuelt.
Især gøres opmærksom på pkt. 4 ” Indkomne forslag ”. Medlemmer der ønsker forslag behandlet på generalforsamling, bedes indsende dette skriftligt eller pr. mail til formanden senest d. 22. marts 2016.
Foreningens medlemmer vil modtage skriftlig indkaldelse / invitation til ordinær generalforsamling, indeholdende evt. forslag og vedtægtsændringer fremsat af medlemmer og bestyrelse. Indkaldelse sendes direkte til medlemmerne.

På Bestyrelsens vegne.
Formand
Camilla Sabroe Larsen.