Vedtægter

Vedtægter for Cochlear Implant Foreningen:

§1 Foreningens navn er Cochlear Implant Foreningen.
Foreningen er landsdækkende og uafhængig af andre hørehandicapforeninger.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2 Foreningens formål er:
1: gennem oplysning at give implanterede optimale muligheder for at kunne udnytte deres implantater.
2:udvikle dialogen mellem implanterede samt være til støtte for alle, som ønsker hjælp eller rådgivning i forbindelse med Cochlear Implantering.
3:fremme forståelsen for Cochlear Implant – herefter benævnt CI – i det omgivende samfund. Dette gøres gennem dialog mellem foreninger, samfund, medier, døveverdenen, behandlere og administratorer af Implant-programmet. Dette gøres med fuld accept af den enkelte brugers kommunikationsevne.

§3 Medlemmer
Stk. 1: Som medlemmer optages voksne implanterede. Endvidere kan CI-kandidater, familie og venner til CI-implanterede, institutioner, foreninger, virksomheder m.fl. optages som støttemedlemmer.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgberettigede. Stemmeberettigede og opstillingsberettigede er kun implanterede, der betaler kontingent.
Stk. 2: Et støttemedlem eller medlem, som modarbejder foreningen, handler illoyalt og i strid med nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling med 2/3 flertal
Medlemmet har under sagens behandling ret til at fremlægge sine synspunkter overfor generalforsamlingen.
Stk. 3: For at have stemmeret og være valgberettiget til generalforsamlingen, skal man som minimum have været medlem i 3 måneder. For at modtage tilskud til foreningens arrangementer, skal man som minimum have været medlem eller støttemedlem i 3 måneder.

§4 Foreningen varetages af en bestyrelse på 3-6 medlemmer. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. I lige år vælges formand samt evt. 2 medlemmer – i ulige år vælges en kasserer samt evt. 0-2 bestyrelsesmedlemmer.

Herudover kan bestyrelsen til enhver tid udpege medlemmer til særopgaver f.eks. redaktion, efterårskursusansvarlige m.m.

Hvert år vælges 1 kasserersuppleant samt to suppleanter til bestyrelsen.

§ 4b
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelses møde efter afholdt ordinær generalforsamling. Her placeres opgaverne i bestyrelsen. Som f.eks. sekretær og redaktør .
Bestyrelsen udpeger selv en næstformand.
Note : Næstformandens primære opgave er at bistå formanden, og stå til rådighed hvis formanden bliver længere varende syg, eller bortrejst for en længere periode. Formand og næstformand modtager begge alle henvendelser pr mail stilet til foreningen.

Stk. 2 I tilfælde af den valgte formand må trække sig i utide udpeger bestyrelsen selv en midlertidig formand, denne sidder så frem til først kommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden medio marts til medio april. Der skal udsendes et forvarsel 2 måneder før selve afholdelsen af generalforsamlingen. Forvarslet publiceres på hjemmesiden, i medlemsbladet, på FB eller udsendes på mail. Til medlemmer uden adgang til disse medier fremsendes forsvarslet på brev. Forvarslet giver alle medlemmer mulighed for at indsende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen. De fremsendte forslag sendes til formanden senest 30 dage før generalforsamlingen, og bliver vedlagt selve indkaldelsen vil omfatte den af bestyrelsen fastsatte dagsorden, minimum med følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a. Valg af formand (lige år)
b. Valg af kasserer (ulige år)
c. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
e. Valg af 1 kasserersuppleant samt 0-2 suppleanter (hvert år)
7. Valg af revisor samt suppleant for denne (begge vælges hvert år)
8. Eventuelt
Indkaldelse sendes direkte til medlemmerne.

§6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis minimum 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skulle ønske det, skal der være skriftlig afstemning. Forslag til ændring af vedtægter skal meddeles medlemmerne senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer afgøres ved flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling.

§6b Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i brev til alle medlemmer med minimum 4 ugers varsel.

§6c Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det af indkaldelsen fremgår, at ophævelse af foreningen er et punkt på dagsordenen. Ophævelse af foreningen afgøres ved kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§6d Ved ophævelse af foreningen træffer den ophævende ekstraordinære generalforsamling beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler og eventuelle aktiver.

§7 Hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§8 Bestyrelsen kan til enhver tid tage beslutning om at nedsætte underudvalg til varetagelse af opgaver efter behov.

§9 Økonomi
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
Foreningen finansieres ved hjælp af medlemsbidrag samt om muligt offentlige tilskud, frivillige bidrag fra private og virksomheder og sponsoraftaler.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet har en medlemsperiode, der gælder fra 1.5. til 30.4. Medlemskabet gælder, så længe der betales kontingent. Bestyrelsen har ret til at slette evt. restanter fra medlemslisten efter 2 på hinanden følgende rykkere med 1 mdr. mellemrum.

Vedtaget på generalforsamling den 16. marts 2002. Senest revideret på generalforsamling den 22. april 2017